Съобщение

Дирекция “Бюро по труда” – Самоков уведомява работодателите, че разполагат с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта.

Има се предвид наемане на безработни лица до 29-годишна възраст на непълно работно време и стажуване на безработни лица до 29-год. Другите възможности са за чиракуване, за наемане на трайно безработни или за лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода”. Заявки за свободните работни места се подават в ДБТ до 11. 04. 2016 г. Допълнителна информация за процедурата може да се получи на място в Дирекция “Бюро по труда”.