СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска служба  „Земеделие“-Самоков  уведомява всички земеделски стопани, че на 10.11.2017г. от 10.30часа в залата на Общински съвет-Самоков, 5-ти етаж, ще се проведе заседание на комисията по 37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за изготвяне споразуменията между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2018г.