Съветниците и от Добрич въвеждат задължителна градина за 4-годишните

Днес Общинският съвет на Добрич прие предложението на Община Добрич за въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишни деца от учебната 2021/2022 година
С 29 „За“ и 2 „Въздържали се“ Общинският съвет прие предложението на Община Добрич за Въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишни от учебната 2021/2022 година.
Въвеждането на задължителното предучилищно образование не изисква допълнителен финансов ресурс от Община град Добрич, тъй като, съгласно определените от Министерство на образованието и науката процедури, необходимото финансиране се осигурява от държавата.
На територията на община Добрич има 14 детски градини. Те разполагат с необходимия брой места; с материално-техническа база, съответстваща на държавните стандарти за физическа среда и на здравните изисквания към образователните институции; с квалифициран персонал и с условия за пълното обхващане на всички деца в детските градини.
Водещ мотив на Община Добрич за въвеждането на задължително предучилищно образование е, че образователните институции осъществяват не само образователен, но и възпитателен процес, който изгражда навици, умения и правилен модел на поведение и общуване и по този начин осъществява превенция и коригиране на поведенчески отклонения и на социални явления, като преждевременно отпадане от училище и неграмотност.
Пресцентър на Община Добрич