Средства за ремонти в града

21 хил.лв. бяха гласувани от съветниците на юлската сесия за закупуване и подмяна на амортизираните стълбове за улично осветление по ул. „Преспа”, която, както е известно води към „Самел 90“.

14 хил. лв. ще се използват за ремонт на покрива и фасадата на сградата на стадион “Искър”, тъй като старата мазилка има течове. Сумата от 60 хил. лв. ще бъде инвестирана в проектиране и изграждане „Дом на покойника” в гробищен парк „Ридо”. Стойността на позицията включва материалите, монтажните елементи и дейностите по изграждане на сглобяема сграда.

Взето бе решение да бъде осигурен финансов ресурс за изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на община Самоков. Сумата бе определена на 4 % от размера на финансовия ресурс за управление на Стратегия за местно развитие на територията на община Самоков, но не повече от 30 000 лв.

Според решенията, които се взеха се отпускат средства за изграждане на «Парк крайречна градска зона», с които средствата се увеличиха от 1 850 000 лв. на 2 110 000 лв. От тях 170 хил. лв. ще бъдат разходвани за проектиране и изграждане на панорамно кафе и архитектурна мембрана, 70 хил.лв. са предназначении за изграждане на детска площадка дофинансирането се налага поради липса на изготвени проекти към момента на обявяване на обществената поръчка за изпълнение на строително монтажни работи по реализиране на крайречния парк. С 20 хил.лв. ще бъде изграден и оборудван сондажен кладенец. Това се налага поради факта, че първоначално е предвидено поливната система на парка да се захранва от водопроводната мрежа, което води до значителни разходи. С изграждането на сондажен кладенец в парковата територия значително се намаляват разходите по поддържане и обслужване на парка.