Средства за площадката в ОУ „Христо Максимов“, 2000лв. за велоклуб

Със решение на съветниците по докладна на кмета в четвъртък бяха направени и други промени по бюджета. Завишен бе плана по разхода със сумата от 13 000 лева по позиция „Благоустрояване и изграждане на спортна и гимнастическа площадка в двора на ОУ „Хр. Максимов” в Списъка за капиталови разходи за 2019 г. Средствата ще се осигурят от намаление на плана по разхода със същата сума по позиция „Благоустрояване и изграждане на спортна и гимнастическа площадка в двора на ПГ „Константин Фотинов”.

Завишен бе и планът по разхода със сумата от 10 012 лв. във функция 1 „Изпълнителни и законодателни органи”, дейност 117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите”-дофинансиране, § 10-15 „Материали”. Средствата ще се осигурят от § 10-15 „Материали”.

По заявление от Ивайло Андреев, председател на Колоездачен клуб „ВелоСамоковции, относно финансиране на планинско велосипедно състезание от тип „крос-кънтри” на територията на Община Самоков, Общински съвет – Самоков отпусна 2000лв. за финансиране на планинско велосипедно състезание от тип „крос-кънтри” на територията на Община Самоков.

Средствата се осигуряват за сметка на резерв §45-00 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел” в дейност 714 – Спортни бази за спорт за всички.