Средищни детски градини и училища за новата учебна 2020/2021г.

Съветниците приеха решение за определяне на средищни детски градини и училища  в Самоков и селата за учебната 2020/2021г. ОбС прие и утвърди в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 да бъдат включени 11 учебни заведения.

За средищна детска градина по смисъла на чл.53, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/, се определя общинска детска градина или част от нея в друго населено място, в която се обучават най-малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст (5- и 6-годишни) от други населени места, в които няма детска градина или училище с подготвителна група, и която за тези деца е на най-малко разстояние съобразно пътната мрежа.

На този критерий за учебната 2020/2021 година отговарят следните общински детски градини /по данни от директорите към 8.07.2020 г./:

 • ДГ „Детелина” – общо пътуващи 5- и 6-годишни деца към централа и филиал в Райово – 9, съответно по маршрути:
 • с.Продановци – филиал с.Райово, и обратно – 1
 • с. Белчин – Самоков – с. Белчин – 2
 • Продановци – Самоков – Продановци – 1
 • Драгушиново – Самоков – Драгушиново – 1
 • Доспей – Самоков – Доспей – 3
 • с.Мала църква – Самоков – с. Мала църква – 1

 

 • ДГ „Звънче” – общо пътуващи 5- и 6-годишни деца – 9,  по маршрути:
 • Драгушиново -Самоков-Драгушиново – 5
 • Ново село – Самоков – Ново село – 1
 • Продановци – Самоков – Продановци – 2
 • Злокучане – Самоков – Злокучане – 1

 

 • ДГ „Самоково” – общо пътуващи 5 и 6 годишни деца – 5, по маршрути:
 • Доспей – Самоков – Доспей – 2
 • Мала църква – Говедарци – Мала църква – 2
 • Мала църква – Самоков – Мала църква – 1

 

За средищно училище по смисъла на чл.53, ал.2 от ЗПУО, се определя държавно или общинско училище– начално, основно, обединено, средно/, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст (до 16 години – X клас) от други населени места, в които няма училище и за които това е училището, намиращо се на най-малко разстояние съобразно пътната мрежа.             На този критерий отговарят следните общински училища, по данни от директорите към 8.07.2020 г.:

 • ОУ „Васил Левски”, с.Ярлово – общо пътуващи в ПГ и ученици I-VII клас за учебната 2020/2021 година – 83, съответно по маршрути:
 • Ковачевци-Ярлово-Ковачевци – 70
 • Поповяне-Ярлово-Поповяне – 12
 • Алино – Ярлово – Алино – 1

 

 • ОУ „Димчо Дебелянов”, с.Говедарци – общо пътуващи ученици I-VII клас за учебната 2020/2021 година – 27, съответно по маршрути:
 • Бели Искър-Говедарци-Бели Искър – 12
 • Мала църква-Говедарци-Мала църква – 10
 • Маджаре-Говедарци-Маджаре – 5

 

 • ОУ „Христо Смирненски”, с.Радуил – общо пътуващи в ПГ и ученици I-VII клас и ПГ за учебната 2020/2021 година – 38, съответно по маршрути:

– Марица-Радуил-Марица – 38

 

 • ОУ „Митр.Авкс.Велешки”, гр.Самоков – общо пътуващи ученици I-VII клас и ПГ за учебната 2020/2021 година – 59, съответно по маршрути:
 • Широки дол-Самоков_Широки дол – 17
 • Доспей-Самоков-Доспей – 8
 • Драгушиново-Самоков-Драгушиново – 4
 • Злокучане-Самоков-Злокучане – 1
 • Продановци-Самоков-Продановци – 10
 • Райово-Самоков-Райово – 7
 • Шипочане – Самоков – Шипочане – 1
 • Мала църква – Самоков – Мала църква – 3
 • Бели Искър – Самоков – Бели Искър – 3
 • Маджаре – Самоков – Маджаре – 1
 • Говедарци – Самоков – Говедарци – 2
 • Ново село – Самоков – Ново село – 2

 

 • НУ „Станислав Доспевски”, гр.Самоков – общо пътуващи ученици I- IV клас за учебната 2020/2021 година – 31, съответно по маршрути:
 • Широки дол-Самоков-Широки дол – 11
 • Драгушиново-Самоков-Драгушиново – 3
 • Продановци-Самоков-Продановци – 3
 • Райово-Самоков-Райово – 1
 • Горни Окол-Самоков-Горни Окол – 2
 • Рельово-Самоков и обратно – 1
 • Белчин-Самоков-Белчин – 2
 • Доспей-Самоков-Доспей – 5
 • Злокучане – Самоков – Злокучане – 2
 • Алино – Самоков – Алино – 1

 

 • СУ Отец Паисий”, гр.Самоков – общо пътуващи ученици от 7 до 16 години (I- X клас) за учебната 2020/2021 година – 52, съответно  по маршрути:
 • Широки дол-Самоков-Широки дол – 8
 • Горни окол-Самоков-Горни Окол – 3
 • Драгушиново-Самоков-Драгушиново – 6
 • Райово-Самоков-Райово – 1
 • Продановци-Самоков-Продановци – 11
 • Шипочане –Самоков и обратно – 1
 • Доспей-Самоков-Доспей – 10
 • Бели Искър-Самоков-Б. Искър – 1
 • Поповяне – Самоков – Поповяне – 1
 • Маджаре – Самоков – Маджаре – 2
 • Марица – Самоков – Марица – 1
 • Радуил – Самоков – Радуил – 4
 • Белчин – Самоков – Белчин – 2
 • Мала църква – Самоков – Мала църква – 1

 

 • ОУ „Христо Максимов”, гр.Самоков – общо пътуващи ученици I-VII клас за учебната 2020/2021 година – 12, съответно по маршрути:
 • Широки дол-Самоков-Широки дол – 1
 • Злокучане-Самоков-Злокучане – 2
 • Драгушиново-Самоков-Драгушиново – 6
 • Продановци-Самоков-Продановци – 3

 

 • ПГ „Константин Фотинов”, гр. Самоков – общо пътуващи ученици V-X клас (до 16 години) за учебната 2020/2021 година – 17, съответно по маршрути:
 • Продановци – Самоков – Продановци – 4
 • Доспей – Самоков – Доспей – 2
 • Бели Искър – Самоков – Бели Искър – 3
 • Драгушиново – Самоков – Драгушиново – 1
 • Мала църква – Самоков – Мала църква – 2
 • Маджаре – Самоков – Маджаре – 1
 • Говедарци – Самоков – Говедарци – 4

Списъкът на средищните детски градини и училища се актуализира ежегодно.

сн.архив