Сметната палата установи: Кметове и депутати не са декларирали доходи

275 несъответствия в имуществените декларации на заемащи висши публични длъжности лица

Сметната палата публикува Списък със заключенията за несъответствие от извършените проверки на имуществените декларации, подадени от лицата, заемащи висши държавни и други длъжности през 2017 г., информират от институцията.

Списъкът съдържа имената на лицата по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на  имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (ЗПИЛЗВДДД), за които проверката по чл. 7 е приключила със заключение за несъответствие. От Сметната палата са установени:

– 147 заключения за несъответствия на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, подали ежегодни декларации или уведомления през 2017 г.;

– 128 заключения за несъответствие на лица, подали встъпителни и финални декларации за периода от 01 януари до 10 ноември 2017 г.

Проверката на имуществените декларации обхваща освен лицата по чл. 2, ал. 1 от закона и техните съпруг/а, и ненавършили пълнолетие деца.

В случаите, когато е съставено заключение за несъответствие, председателят на Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.

В 7-дневен срок от получаване на резултатите от Националната агенция за приходите, председателят на Сметната палата, ги публикува на интернет страницата на Сметната палата в раздел „Публичност на имуществото“ – Резултати от НАП.

ЗПИЛЗВДДД има за цел да осигури публичност и прозрачност на имуществото и доходите на лицата, заемащи висши публични длъжности. Утвърдените през годините система на деклариране и механизъм на проверка, служат като ефективен инструмент за прозрачност, за превенция и за борба с корупцията. Публикуваната информация дава широка възможност на други заитнтересовани лица да провеждат необходимите разследвания. Систематичното публикуване и систематичната проверка на декларациите за имотно състояние, съставляват важен елемент на всяка ефективна система за противодействие на корупцията, осигурявайки прозрачност на имуществото на лицата, заемащи висши публични длъжности, припомнят от Сметната палата.

От 2017-та година магистратите вече не подават имуществени декларации пред Сметната палата, заради задължението да го правят пред Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Конституционният съдия Мариана Карагьозова – Финкова не е декларирала доходи от трудово правоотношение на съпруга си в размер на 47 974 лв., става ясно от подробната справка на Сметната палата.

В списъка фигурира името на Весела Лечева – БСП, която не е декларирала доходи в размер на 27 216лв., колегата й социалист Жельо Бойчев – 9 000лв. и други.