Сесията на съветниците почна с питане

С питане на съветника д-р Димитър Панев започна днешната сесия на Общински съвет. За кратко настъпи забавяне на началото, защото градоначалникът го нямаше в залата и шефката на съветниците напомни, че началният час е 9.00.

Питането на д-р Панев бе за проблем в село Рельово, предизивикан от отводнителен канал.

„В село Рельово е създаден проблем със съществуващ отводнителен канал, който поема дъждовните води от имотите на част от жителите на селото и върви по протежението на една от улиците. Намерението на кмета на селото, Васил Васов, е да затрупа този канал, което ще доведе до наводняване на част от имотите на жителите на селото при дъждове и снеготопене. Бях на място в селото и видях, че част от канала е затрупан. Прилагам подписка на част от заинтересованите жители на село Рельово. Г-н Георгиев, запознат ли сте с този случай и има ли право местният кмет да предприеме такива действия, при положение, че каналът е общинска собственост и би трябвало да има решение на Общински съвет? Как смятате да разрешите този проблем и защо не са затрупани на съседните улици канавките, а точно на тази улица са решили да я затрупат? Мисля, че общите проблеми се превръщат в междуличностни в селото – беше част от питането на д-р Панев.

В отговор кметът Георгиев заяви: „Запознат съм с проблема и не съм изненадан от вашето питане. През месец април са извършени няколко кратки проверки на място от служители на общинска администрация от отдели „Екология“,“Контрол по строителството“и „Инвеститорски контрол“, при което е констатирано: “Поради денивелация на терена в селото по улица от 146 до 156 е изградена улична канавка с цел отвеждане на дъждовни и повърхностни води. При проверката е констатирано, че уличната канавка не се използва по предназначение. В нея са заустени тръби, които отвеждат отпадните и фекални води от септични ями, тоалетни,бани, чешми,кошари и др., които създават условия за замърсяване и зарази за населението. При проверката нарушителите са уведомени да не преустановят всякакво изпускане на отпадни води в уличната канавка и изградят в имотите си септични ями. До момента са изградени само две септични ями, които не се почистват от собствениците, а от останалите нарушители няма подадени заявления в Общината за издаване на разрешение  за изграждане на септични ями. Тъй като не са спазени дадените указания от нарушителите, г-н Клещанов е предприел затрупване на уличната канавка, тъй като тя не се ползва по предназначение. В подписката, приложена към вашето питане, фигурират лица на нарушителите, от чиито имоти се изхвърлят отпадните и фекални води в уличната канавка. На нарушителите ще бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение, съгласно наредбата на ОбС“ – заяви градоначалникът.