Светослав Малинов, член на Европейския парламент, избра  учениците на СОУ „Отец Паисий” да дискутират актуални теми от европейското гражданско образование

       materiali i knigi  (1)            Срещата откри директорът Л. Минкова като акцентира, че стратегическите цели на училището съответстват на целта на посещението на гостите от европарламента и че дискусията има за цел да популяризира Европейския съюз и по-специално дейността на Европейския парламент сред ученическата аудитория.

Като университетски преподавател и настоящ член на Комисията по култура и образование в Европейския парламент Светослав Малинов грабна вниманието на заинтересованата аудитория в  СОУ „Отец Паисий” – град Самоков с думите: “Убеден съм, че Европейският съюз трябва да се изучава в училище не от гледна точка на функционирането му, а чрез правата и свободите, който той осигурява на младите хора”.

С посещението му в СОУ „Отец Паисий” стартира инициативата „Европейско междучасие” за 2016 година http://www.mezhduchasie.eu/ . Инициативата се реализира чрез презентация с фокус върху възможностите на учениците като европейски граждани, както и чрез свободна дискусия с младежите.

-Беше ли полезна срещата от гледна точка на образованието на вашите ученици, г-жо Минкова?

-Учениците ни са убедени в правото им на образование и учене през целия живот, но разговорът с г-н Малинов им показа нови възможности за образование по програма „Еразъм +” и ги мотивира за успешна личностна и професионална реализация, и активен граждански живот в съвременните общности. Екипът му очерта възможностите за мобилност и признаване на придобитото образование в европейски учебни заведения. Всичко това породи последващи дискусии за влизащата в сила от новата учебна година национална квалификационна рамка, която се разработва въз основа на Европейската и съдържа компетентностите от ученето по нива по чужд език в съответствие с етапите и степените на образование. Изключителен интерес предизвика възможността един ученик от СОУ „Отец Паисий” чрез участието си в конкурса „Европейско междучасие” през пролетта на 2017 г. да бъде един от учениците, които ще посетят Европейския парламент и ще имат възможността да видят на живо европейските институции в Брюксел. Г-н Малинов успя да мотивира учениците да участват в международното съзтезание „Евроскола”, както и да се включат в националния конкурс „Моето мечтано училище”. Разговорът допринесе и за по-добро опознаване на европейските и световни културни ценности.

-Г-жо Минкова, знаем, че в училището вече е включено гражданското образование като основно тематично направление в организацията на учебния процес, има ли връзка с това днешната среща с евродепутата  Светослав Малинов?

-„Европейско междучасие” е в подкрепа на позицията, че гражданското образование трябва да стане задължителна дисциплина в средните училища в България. Подобен предмет може да задълбочи познанията на младежите за работата и взаимодействието на институциите, за нормотворчеството  и прилагането на законите, както и за мястото и ролята на всеки гражданин в една демократична система. Задължителният час по „Гражданско общество“ ще допринесе за по-добра индивидуална подготовка и способността на младите хора да правят информиран избор в своето ежедневие. Лекцията и активната дискусия, породена от нея безспорно бяха начин от извора да развиваме у учениците ни компетентност за разбиране на глобалните процеси и техните взаимовръзки, както и разбирането и прилагането на принципите, правилата, отговорностите и правата, произтичащи от членството ни в ЕС. В часовете по гражданско образование училищният екип цели придобиване на компетенции за разбиране и прилагане на принципите за правовата държава и демокрацията, както и за човешките права и свободи, а акцентите в лекцията на г-н Малинов допринесоха в голяма степен за това.

 

– На срещата евродепутатът дискутира въпросите за историческите причини довели до създаването на ЕС, организацията и принципите на функциониране на европейския парламент и ползите на България от членството и́. Кое впечатли най-силно учениците?

-Гостът ни, припомняйки символите на Европейския съюз, с изключително внимание коментира мотото на съюза „единство е многообразието”, като подчерта разбирането му за толерантност, зачитане на суверенитета и уважение към правата на гражданите, а не като създаване на „еднообразие”. Най-силно впечатление у учениците оставиха аргументираните му отговори относно критериите за присъединяването на нови държави-членки и по-специално за Македония и Турция. Интерес породи също и темата за мерките на ЕС за борба с изменението на климата и по-конкретно за огромната разлика в качеството на питейната вода в България  в сравнение с други европейски държави.

– Защо  се включихте в инициативата?

-Европейският съюз предлага много възможности за младите хора, които те често не познават или пропускат. Инициативата „Европейско междучасие“ има за цел да запълни именно този пропуск и да запознае младежите от нашето училище с техните права и възможности, които имат като граждани на ЕС.

-Дискусията приключи с атрактивна обратна връзка чрез малка викторина за Европейския съюз, в която учениците успешно отговаряха на въпроси за държавите-членки, за официалните езици в съюза, за лицата на основните институции и други. Двама от най-активните участници във викторината – Бетина Кичукова и Вяра Петрова от XI а клас получиха специални подаръци от екипа на г-н С.Малинов, а за обогатяване на училищната библиотека бяха предоставени специално разработени учебни помагала за качественото познаване на Европейския съюз и юбилейни вестници, посветени на деня на Европа – 9 май. Ще бъдат ли полезни предоставените дидактически материали за учениците?

-Ползата ще измерваме с резултатите от обучението и участието в конкурсите. Считам че особена полза в часовете по гражданско образование ще има от младежките познавателни списания „Европа”, в които придобиването на знания и умения за основните понятия в организацията на съюза, за  ежедневието в Европа, както и за теорията на демокрацията, се придобиват чрез занимателни интервюта от връстници на учениците ни и интересни анкети, викторини и тестове. Преподавателите ще могат да използват в уроците си помагалото „Пътеводител за европейските институции”, а за по-малките ще бъде много интересна познавателната книжка „Да опознаем Европа”. Учебното помагало „Аз съм гражданин на Европейския съюз” е насочено предимно към учителите и повишаване на професионалната им квалификация. И учителите и учениците споделят удоволетворение от включването в инициативата, което е предпоставка за по-добър интерактивен контакт между тях по време на учебните часове.

 Христо Христов