Ремонт на пътища с европари

Кметът Владимир Георгиев подписа договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Стойността на проекта е  4 248 836 лв. лв.
Дейностите, включени в проекта предвиждат строително-ремонтни дейности на общинските пътища, Самоков-Драгушиново – Злокучане, Самоков-Доспей, пътят за Белчин. Предвидени са разходи и за изготвяне на проекти, на пътищата, които ще се ремонтират, както и осъществяването на строителен надзор. Освен ремонт на настилката, проектът предвижда и изграждане на кабелен канал по трасетата на пътищата, обект на проекта, като по този начин ще се предотврати прекопаването на новата настилка при реализиране на инвестиционни намерения за прокарване на оптични или друг вид кабели. Предвидени са поставянето на пътна маркировка и пътни знаци. Заложени са всички видове дейности за основен ремонт на посочените общински пътища.
Общината ще подготви процедура за избор на изпълнители на заложените по проекта дейности.