Резултатите от оценяването на седмокласниците ще бъде обявено до 29-ти юни

c3a63084a86cb1275e5471ee7731a235

Център за подаване на документи за участие в І и ІІІ етап на класиране за прием на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас в Самоков е НУ „Станислав Доспевски“.

 

Резултатите от проведените на 15.06.2020 г. и на 17.06.2020 г. изпити за национално външно оценяване на учениците в VІІ клас са балообразуващи при кандидатстване в гимназиите, вписват се и в свидетелството за основно образование.

Оповестяване на резултатите ще стане до 29.06.2020 г. Резултатите се обявяват само в точки и не се трансформират в оценки. Индивидуалните резултати от НВО ще бъдат обявени в електронна система на страницата на МОН https://priem.mon.bg

и всеки ученик ще има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището.

Резултатите си седмокласниците ще могат да научат и в училището си по ред, определен от директора. Училищата ще издадат свидетелствата за завършено основно образование до 03.07.2020 г.

Участие в класирането

Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. се осъществява в периода от 03 юли 2019 г. до 07 юли 2020 г.
Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: самостоятелно онлайн кандидатстване или чрез подаване на заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.
Ако сте решили да подадете самостоятелно онлайн заявление, следва да имате предвид следното:
– входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://priem.mon.bg

с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намерите в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити.
– въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област /ако желаете да кандидатствате за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;
– заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в VIII клас в училищата на всяка отделна област се подава еднократно и не може да бъде анулирано или коригирано;
– попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им;
– ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)“.
– за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;
– въведените желания са видими в профила на всеки ученик.
Ако не желаете да кандидатствате самостоятелно онлайн, може да получите бланка заявление от училище-център за приемане на документи.
Център за подаване на документи за участие в І и ІІІ етап на класиране за прием на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас в Самоков е НУ „Станислав Доспевски“.

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили VІІ клас, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки.
Данните за балообразуващите предмети от свидетелствата за основно образование и за резултатите от НВО се осигуряват служебно чрез информационната система и не се носят от ученика. Свидетелство за основно образование се представя САМО от кандидат от друга област или ако ученикът е завършил основното си образование в предходна година и тогава не е кандидатствал. За ученици, завърнали се от други държави, кандидатстването става с копие на удостоверението за признато основно образование.
Списъците с приетите ученици на първо класиране се обявяват до 13.07.2020 г.
Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани до 16.07.2020 г. Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на І етап, в същия срок, до 16.07.2020 г. Участниците във ІІ етап на класиране запазват мястото си от І етап на класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание. Ученик, който не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от първото класиране. Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично.
До 20 юли 2020 г. се обявяват списъците с приетите на втори етап. След този етап учениците трябва да се запишат. Местата не се пазят повече. Записването на приетите ученици на втори етап на класиране е до 22.07.2020 г.
От 24 до 27 юли 2020 г. ще се подават документи за участие в трети етап на класирането за останалите свободни места.

В това класиране може да кандидатстват неприетите ученици, като променят желанията си, нови ученици, които до момента не са участвали в класирането, и ученици, които се отказват от класирането си до този момент.
Списъците на приетите ученици от третия етап на класиране ще бъдат оповестени на 29 юли 2020 г.

Записването на приетите на трети етап на класиране е до 30.07.2020 г. Незаетите места в училищата с държавен план-прием продължават да се попълват до 10 септември 2020 г. с кандидатстване в самото училище.