Разрешиха образуване на нов имот за хотел в Боровец

cropped-wallpaper-1266599

На сесията си през месец октомври съветниците взеха решение във връзка с подадено заявление от ЕТ“ ДИМИТЪР МИНКОВ-ВРАНЧА“ относно разрешаване изработването на План-извадка по чл.133 от ЗУТ от процедирания ПУП-ПУР и обекти на публична собственост, приет с Протокол от 23.12.2015 г. и ПУП-ИПРЗ на Боровец, одобрен със Заповед №РД-14-02-251/1986 г. за ПИ №65231.920.542 в кв.19 на к.к.Боровец, община Самоков, като се образува нов урегулиран поземлен имот, отреден за хотел, ресторант, обществено обслужващи обекти, съгласно представеното от възложителя мотивирано предложение. Разработката ще бъде за сметка на молителя, според решението на ОбС.