Разпоредиха на БСП – Самоков да премахне незаконна агитация

Има сигнали до ОИК, че се прави незаконна агитация за кандидатите от БСП, както в града, така и в някои села. Преди дни ОИК – Самоков заседава по повод сигнал за констатирано поставяне на предизборни материали на входната врата на Комплекс за социални услуги на Община Самоков в кв. „Възраждане“ и провеждане на предизборна агитация.

При извършване на проверка в гр. Самоков на 09.10.2023г. във връзка с постъпилите в ОИК Самоков жалби и сигнали за нарушения на ИК , ОИК констатира, че в кв. „Възраждане“, на входната врата на Комплекс за социални услуги на Община Самоков- Домашен социален патронаж е поставен плакат – покана за среща с кандидата за кмет на община Самоков от Коалиция БСП за България Владимир Георгиев, която да се проведе на 06.10.2023г. в 10.00ч. в същата сграда.

ОИК Самоков прие, че се касае за нарушение на чл. 182, ал.1 и чл. 183, ал. 3 от ИК.

Беше предложен проект на решение, с който се дадат указания на Коалиция БСП за България да отстранят агитационните материали в съответствие с разпоредбата на чл. 183, ал.3 от ИК в три дневен срок, считано от вземането на решението.

 Съгласно разпоредбата на чл. 182 ал.1 от ИК, не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, като в противен случай ще  бъде наложена глоба по чл. 480, ал.1 ИК от 300 до 1000 лева.