Промени в структурата на Общинско лесничейство

На вчерашната си сеся съветниците взеха решение относно приемане на нова структура и длъжностно разписание на ОП „Общинско лесничейство” – Самоков, според поясненията, те са произтичащи от увеличаването на горските територии, които следва да бъдат охранявани съгласно разпоредбата на Наредбата за контрола и опазването на горските територии.

Общински съвет определи структура и утвърждава длъжностно разписание на ОП Общинско лесничейство” – Самоков, както следва:

  1. Директор – 1 брой
  2. Заместник директор – 1 брой
  3. Счетоводител – касиер – 1 брой
  4. Старши лесничей – 4 броя
  5. Лесничей – 4 броя
  6. Помощник лесничей – 5 броя
  7. Домакин завеждащ склад – 1 брой
  8. Горски надзирател – 21 броя.