Продължиха договори за земеделска земя в Рудежо

По докладна записка на администрацията и постъпила молба-заявление от Даниел Шейнов – наемател на общински земеделски земи, с искане за продължаване на срока на действие на договор за наем от 2012г., съветниците на сесията си през октомври взеха решение и упълномощиха кмета на Самоков да сключи анекс към  договора, касаещ отдаване под наем на земеделска земя в м. „Рудежо”, землището на с. Доспей, актуван като частна общинска собственост през 2005 г., с наемателя по договора Даниел Шейнов.

Анексът по договора за наем да бъде за 2г., считано от 10.12.2020 г. Наемателят да заплаща годишна наемна цена за наетия общински имот-нива в размер на 2 660,78/две хиляди шестстотин и шестдесет лв. и 78 ст./ лв. без ДДС/същата е определена на основание протокол от наддаването на проведения на 28.11.2012 г. търг и съответно е заплащана от наемателя до сега съгласно сключения договор през 2012 г.

Ще бъде подписан и анекс за продължаване срока на договор за наем от 2017г. касаещ отдаване под наем на земеделска земя- общински ПИ  нива, с площ 31,432 дка,  в м. „Рудежо”, землището на с. Доспей, актуван като частна общинска собственост .2017 г., с наемателя по договора Даниел  Шейнов. Анексът по договор за наем ще бъде със срок на действие 3 години, считано от 01.01.2021 г. Наемателят ще заплаща годишна наемна цена за наетия общински имот-нива в размер на 630,00/шестстотин и тридесет/ лв. без ДДС/същата е определена на основание протокол от проведения на 15.12.2017 г. търг и съответно е заплащана от наемателя до сега съгласно сключения договор от 2017 г.