Приеха кадастрални карти на Гуцал, Околите, Марица и Широки дол. Срокът за обжалване е 30-дневен

На 26.06.2020 г. /петък/, в брой № 57 на Държавен вестник е обнародвано съобщение, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на селата Горни Окол, Гуцал, Долни Окол, Марица и Широки дол. 

В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.


Всеки, който има имот в урбанизираната територия на посочените села може да провери в сайта на Агенция по геодезия, картография и кадастър какво заснемане е направено на имота, на който е собственик и при несъответствие да подаде до съответната институция възражение.

Срокът е 30-дневен, след това няма да се приемат възражения.