Приети са и отчетът за бюджета, сметките от еврофондовете и общинският дълг

По време на майската си сесия съветниците приеха становище на администрацията относно приемане на отчета за изпълнението на бюджета, както и на сметките за средства от Европейския съюз и общинския дълг през 2020г. С решение на съветниците бе утвърден окончателен годишен план на бюджета за 2020г.:

По прихода 50 305 702 лв., окончателен максимален размер на новите задължения за разходи по бюджета на общината за 2020 г. – 16 006 230 лв.

Окончателен максимален размер на новите ангажименти за разходи по бюджета на общината за 2020 г.

– 23 913 511 лв

Приет бе отчет за изпълнение на бюджета на община Самоков за 2020 г. –   приходи 38 069 292 лв., разходи  38 069 292 лв.