Преизбраха Пашов за председател на Читалището

Преди дни се проведе общо изборно събрание на Читалище-паметник „Отец Паисий-1859”.

От 207 редовни членове в него участваха 122. По дневния ред бе представен годишния отчет за дейността през 2013-2015г., отчетът на проверителната комисия за същия период, приет бе бюджетана Читалището за 2016г., определи се размера на членския внос, проведе се избор на председател, настоятелство и проверителна комисия.

Стоян Пашов запозна присъстващите с дейността на 14-те творчески колективи в Читалището. Отчетено бе, че от четири години се провеждат и Националният фестивал на старата градска песен, както и Националният фестивал на любителските театри “Театър без граници”. Предстои създаване на фолклорен състав.
Пашов поясни, че основна грижа на новото ръководство ще бъде включването в проекти, които да помогнат финансово за ремонти.
Румяна Цолова, председател на проверителната комисия, отчете, че няма нарушения на бюджетната и щатната дисциплина за отминалия период – 2013-1015 год.

Единодушно Стоян Пашов бе преизбран за председател на Читалище-паметник “Отец Паисий-1859”, а за членове на настоятелството: Албена Ихтиманска, Георги Димитров, Георги Чапкънски, Мая Малканова, Надя Миткова и Николай Николов.

За проверителна комисия, също единодушно бяха избрани: Румяна Цолова, Любослава Ярловска и Иванка Вукова.