Предучилищното образование за 4-годишните в община Ловеч става задължително

Задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца в детските градини на Община Ловеч се въвежда от 01.01.2021 година, реши Общински съвет -Ловеч.
Решението е във връзка с § 17 на Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищно образование.
Предучилищното образование става задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 4-годишна възраст на детето, а държавата и общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно образование.
Разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от ЗПУО се прилага за децата, които навършват 4-годишна възраст в съответната календарна година при съгласуване с мнението на родителите или настойниците им и с възможност за максимално включване в задължително предучилищно обучение на децата навършили 4-годишна възраст.
Увеличаването на обхвата в предучилищното образование и повишаване на неговото качество е приоритетна политика за осигуряване на равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете. Децата, посещавали детска градина повече от две години, придобиват необходимите компетентности и показват по-добри резултати от децата, които не са обхванати в задължително предучилищно образование.
Анализът на резултатите, във връзка с прилагане на разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от ЗПУО за задължителното предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст, показва, че мрежата от детски градини на територията на община Ловеч разполага с необходимия брой места и условия за пълно обхващане на всички деца в детските градини още през 2020/2021 учебна година, както и през следващите учебни години.
В периода от 20 до 30 октомври 2020 година е проведена анкета сред родители/настойници на обхванати в детските градини на община Ловеч деца на възраст 3-4 години.
Около 2/3 от изявилите желание да участват в анкетата родители/настойници са подкрепили въвеждането на задължителната предучилищна подготовка на 4-годишните деца в Община Ловеч от 01.01.2021 година.
През учебната 2020/2021 година, считано от 01.01.2021 г., задължителната предучилищна подготовка на 4-годишни деца се прилага за родените през 2016 година.
Община Ловеч, пресцентър