Предстоят търгове за имоти в Долни окол

На септемврийската си сесия съветниците взеха решения за имоти от землището на Долни окол. Според тях предстои да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с площ от 370 кв.м. по регулационен план на с.Долни окол. Първоначалното предложение на съвеветниците бе за начална тръжна цена 5 550 лв. или  15 лв./кв.м. без ДДС.

Начин и срок на плащане – достигнатата цена на обекта се заплаща чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в деня на подписване на договора за продажба. Определена бе стъпка на наддаване 10 % от началната тръжна цена. Определено бе, че депозит за участие в търга – 30% от началната тръжна цена, който следва да бъде внесен при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков в срока определен със Заповедта за провеждане на търга.

Другото решение е за продажба на УПИ-парцел VІ, 295 за „детски дом” с площ от 1 514 кв.м. в кв.16 съгласно регулационен план на Долни окол.

Съветниците бяха предложили в проекторешението си началната тръжна цена да е  24 980 лв.  -16,50 лв./кв.м. без ДДС.

Стъпката на наддаване  – 10 % от началната тръжна цена, депозит за участие в търга – 30% от началната тръжна цена, който следва да бъде внесен  при ”ЦКБ” АД – клон гр.Самоков в срока определен със Заповедта за провеждане на търга. Цялата инфорцамия за търговете ще бъде публикувана след изтичане на законоустановените срокове за влизане на решенията в сила.

По време на сесията съветник коментира, че стартовите цени са много ниски и предложи да стане поне 30лв. кв.м.