Предстои търг за обект в Продановци

На юлската си сесия съветниците от Самоков взеха решение за отдаване под наем на общински недвижим имот – общинско помещение – търговски обект с площ 132,00 м²,  на първи етаж в Комбинирана сграда с. Продановци. Ще бъде обявен и проведен публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години.

Начална месечна наемна тръжна цена за обекта 198,00 лв. без ДДС . При липса на кандидати ще бъде проведен повторен търг при същите условия, които ще бъдат оповестени от общинска администрация.