Предстои търг за магазин на пазара

cropped-wallpaper-1266599

Съветниците взеха решение на сесисята си през октомври за провеждане на търг за отдаване под наем на общинско помещение. С решенеието е упълномощен кмета да проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3/три/ години на помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 65231.906.303.2.2 с площ 34,50 кв.м., в района на Общински пазар-Самоков, актувано като частна общинска собственост на 19.03.2012 г.

Предназначение на помещението: „За осъществяването на търговска дейност-магазин”. Начална месечна наемна тръжна цена за помещението 263,00 лв. без ДДС/същата е определена на основание решение на ОбС-Самоков № 453/2000 г./, депозит за участие в търга – 263,00 лв.