Предстои търг за имот в „Червената земя“

На априлската си сесия съветниците взеха решение за продажба на поземлен имот в местността ”Червената земя”,  землище на село Драгушиново. Предстои провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот с площ от 938 кв.м., територия – урбанизирана, при начална тръжна цена 14 540 лв.  -15,50 лв./кв.м. без ДДС. Сделката е освободена от ДДС съгласно чл.45 ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност.

сн.илюстративна