Предстоят търгове за продажба на имоти в Бели Искър, Райово и Самоков

article-bills-hero

По решение на съветниците от юлската сесия ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с площ от 397 кв.м. по кадастралната карта на с.Бели Искър във връзка с молбаот Александър Христосков. Началната цена е 6 000 лв., 15,11 лв./кв.м. без ДДС. Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков, срещу 100 лв. без ДДС, платими в брой в касата на общината в срок определен със Заповедта за провеждане на търга, който не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на обявлението за провеждане на търга. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков в срок определен със Заповедта за провеждане на търга, който не може да бъде по-кратък от 15 дни от датата на обявлението за провеждане на търга. Оглед на обекта се извършва в срок определен със Заповедта за провеждане на търга.

Търг с явно наддаване ще се проведе и за продажба на УПИ-парцел ІV с площ от 889 кв.м. в кв.68 по регулационния план на с.Райово,  представляващ парцел ІV-за „търговско складова база” при начална тръжна цена 19 560 лв. /деветнадесет хиляди петстотин и шестдесет лева/ -22 лв./кв.м. без ДДС.

 ОбС взе решение на юлската сесия и за продажба на ПИ по кадастралната карта на гр.Самоков, по повод молба от Христо Спасов, като одобри пазарна цена в размер на 12 524 лв.  без ДДС за ПИ с площ от 404 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване.