Помещения за горските

На юнската си сесия съветниците взеха решение относно предоставяне за ползване на част от общински недвижим имот – 2 стаи с обща площ 30,00 кв.м., във връзка с постъпило писмо от Регионална дирекция по горите

ОбС – Самоков предоставя за безвъзмездно ползване за срок от 5 години на Регионална дирекция по горите – София, представлявана от инж. Стоян Цанков Тошев – директор част от общински недвижим имот 2 стаи в сграда “Административна”  в двора на бившата “Топлофикация – Самоков”.  Ползвателят се задължава да използва предоставения общински имот като офис на изнесена структура към РДГ-София. Ползвателят няма право да преотстъпва или отдава под наем на трети лица, предоставения му за ползване общински имот.