Помещение за тренировки на скиори в Четвърти кватрал

Съветниците взеха решение на сесията си преди седмици по заявление на Валери Тодоров – представител на Сдружение „Ски Клуб Рилец Самоков“ за предоставяне за ползване помещение на II-ри етаж от сградата на IV квартал за изграждането на модерна тренировъчна база за специализирана подготовка на активни състзатели по ски алпийски дисциплини.

ОбС-Самоков упълномощи кмета без търг или конкурс да сключи договор за отдаване под наем на общински имот:  общинско помещение, с площ 210 кв.м. находящо се на II-ри етаж в общинска сграда „Културен дом” , актувана като частна общинска собственост през 2002 г със Сдружение „Ски Клуб Рилец Самоков. Предназначение на помещението- за тренировъчна база.

Месечната наемна цена да бъде в размер на 52,50 лв. без ДДС/съответно 63,00 лв. с ДДС/-същата е определена  на основание решение на ОбС-Самоков № 453/2000 г. Договорът за отдаване под наем да бъде със срок на действие 10 години, считани от датата на неговото сключване.

В договора за наем ще бъдат включени задължителни клаузи, сред които, че наемодателят са задължава да приспадне стойността на извършените от наемателя ремонти, удостоверени със съответните разходооправдателни документи от дължимия наем, но не повече от  стойността на наемите за период от 5 години/т.е не повече от 3 780,00 лв. с ДДС/.