Помещение за Сдружение „Довери ми се“

С решение на съветниците по повод постъпила в Общинска администрация – Самоков молба от 08.09.2020г. от Димитринка Миленкова, председател на СНЦ „Довери ми се“, с искане за ползване на общинско помещение в сградата на стария ОбС – Самоков за осъществяване дейността на сдружението, съветниците упълномощиха кмета да сключи договор  за отдаване под наем на общинско помещение с площ 15,00 кв.м., находящо се на ІІI-ти ет. в сградата на Стария ОбС-Самоков актувана като частна общинска собственост приз 1999 г., със Сдружение „Довери ми се”, със срок на действие 3 години, считани от датата на сключването му.

Наемателят се задължава да заплаща месечна наемна цена за наетото помещение в размер на 0,50 лв./кв.м./мес. без ДДС/същата е определена съгласно решение на ОбС-Самоков № 453/2000 г./. Наемателят се задължава да заплаща всички консумативни разходи, свързани с ползването на общинското помещение/в т.ч. разходите за ел. енергия, вода,отопление и др./ по разкрити собствени партиди към съответните ведомства, а при невъзможност за разкриването на партиди – да заплаща същите в Община Самоков, изчислени по методика.  Наемателят няма право да преотдава, преотстъпва за ползване, да ползва съвместно с трети лица наетия имот, както и не може да използва същия за извършването на стопанска и производствена дейност.