Ползване на дървесина от общински гори

На сeсията си през юли съветниците взеха решение за сеч в общински гори. Решението бе в протокола на Постоянната комсия по „Европейки проекти, стопанска дейност и туристическа политика“.

На заседанието на ПК участваха съветниците Ваньо Тодоров, Радослав Христов, Цветелина Джелепова, Чавдар Йорданов и Мартин Мартинов. На сесията Общински съвет даде съгласие за ползване на дървесина от общински горски територии както следва:

  1. Чрез възлагане на услугата добив с обща кубатура 570 м3 стояща маса в следните насаждения:
  • В землището на с. Гуцал – 1521 ж – с обща кубатура 108 м3 стояща маса;
  • В землището на с. Радуил – 1553 в, 1558 п, 1564 л – с обща кубатура 462 м3 стояща маса;
  1. За продажба на добитата дървесина по ценоразпис – с общ обем 519 м3 лежаща маса.
  2. Чрез продажба на стояща дървесина на корен по ценоразпис за местно население с обща кубатура 331 м3 стояща маса в следните насаждения:
  • В землището на с. Гуцал – 1523 н, 1525 ж – с обща кубатура 91 м3 стояща маса;
  • В землището на с. Марица – 1552 в – с обща кубатура 240 м3 стояща маса.