Платеното паркиране в Самоков и Боровец

На сесията си съветниците одбориха докладна на кмета, свъзана с платеното паркиране в Самоков и Боровец. Съветницити прогнозират, че ще възникнат спорове. „Не е ясно как ще се отчитат тези 15 безплатни митути на пазара. Ще се стигне до сблъсъци“ – изказаха предположения на сесията. Работещите на пазара пък заявиха, че ще пратят решението на съметниците в съда. Те настояват синята зона около пазара да се премахне, защото големите магазини имат безплатни паркинги и потокът от клиенти след въвеждането й е насочен само към тях.

Съветниците направиха изменения в Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските имоти.

Досега имаше следният текст в чл.23. „Таксата за паркиране в зоните за платено почасово паркиране е 1 /един/ лев с вкл. ДДС за един час престой за гр.Самоков и 1, 50 лв. /един лев и петдесет стотинки/ с вкл. ДДС за един час престой за к.к. Боровец и се заплаща предварително.”

Промяната е следната:

„Чл.23. /1/ Таксата за паркиране в зоните за платено почасово паркиране е 0,50 лв /петдесет стотинки/ с вкл.ДДС за 30 /тридесет/ минути престой или 1 /един/ лев с вкл. ДДС за един час престой за гр.Самоков и 1,50 лв /един лев и петдесет стотинки/ с вкл. ДДС за един час престой за к.к. Боровец и се заплаща предварително.

/2/ На улиците и паркингите, в обхвата на Централния кооперативен пазар в гр. Самоков се допуска безплатно паркиране до 15 /петнадесет/ минути. Автомобил, за който не е заплатена дължима такса за платено паркиране след изтичане на първите 15 минути, се блокира принудително чрез използване на техническо средство „скоба”.”

  1. В чл.25, т.1 се правят следните изменения:

Досега беше „Документът, удостоверяващ правото на престой в зоните за платено почасово паркиране, може да бъде:

1.Билет закупен от паркинг автомат, с маркиран период на валидност, съответстващ на плащането за 1, 2, 3 или 6 часа;

Става :”Чл.25. Документът, удостоверяващ правото на престой в зоните за платено почасово паркиране, може да бъде:

1.Билет закупен от паркинг автомат, с маркиран период на валидност, съответстващ на плащането за 30 /тридесет/ минути, 1,2, 3 или 6 часа;

В чл.26 се правят следните изменения:

Било: „Чл.26.Цената на билета закупен от паркинг автомата е 1 лев с ДДС за един час. При изтичане на посоченото време, може да се закупи нов билет за следващия час, или директно да заплати престоя си за избраните часове.”

Става: „Чл.26.Цената на билета закупен от паркинг автомата е 0, 50лв /петдесет стотинки/ с вкл. ДДС за 30 /тридесет/ минути престой или 1 лев с ДДС за един час. При изтичане на посоченото време, може да се закупи нов билет за следващия час, или директно да заплати престоя си за избраните часове.

Нов е и чл.28, (2).  – „За нарушение на разпоредбата на чл.28, ал.1, т.4, т.5 и т.6 се налага административно наказание по вид, размер и ред определен в глава седма от настоящата наредба. Съставянето на акт за установяване на административно нарушение по ЗДвП или настоящата наредба не поглъща възможността за блокиране на автомобила с техническо средство „скоба” и обратно.”