Планинските водачи – нови правила

Влизат в сила единни изисквания за квалификацията и реда за упражняване на дейността на планинския водач=
18 Март 2016
Влиза в сила първата наредба, която регламентира нужната квалификация и дейността на планинските водачи. Подзаконовият нормативен акт е обнародван в Държавен вестник. С наредбата за първи път в България се създават единни изисквания за реда за упражняване на тази дейност.
Инцидентите в планините през последните години показват необходимостта от адекватната помощ от професионални планински водачи, както и важността от подготовка и оценка на потенциалния риск при преходи и разходки в планината. Именно затова Министерството на туризма ускори работата по подзаконовият акт, който е предвиден още с влизането в сила на Закона за туризма от 26.03.2013 г. При подготовката на документа и общественото му обсъждане са взети под внимание предложенията на бранша и експертите. Целта е да се гарантира сигурността на туристите при участието им в маршрути и да се повиши качеството на туристическия продукт. Така повече хора ще могат да се доверят на услугите на професионалните планински водачи и да ги търсят.
Според наредбата правоспособните планински водачи ще бъдат включени в списък с подробна информация към Националния туристически регистър и всеки потребител ще може да я получи през интернет страницата на Министерството на туризма. Планински водачи за територията на България ще могат да бъдат както български граждани, така и придобилите такава правоспособност в държава членка на ЕС, в държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария. Ако дадено лице отговаря на изискванията, ще полага изпит за придобиване на правоспособност или приравнителен изпит. Правоспособността е разделена на първо ниво “планински водач”, и на второ – “алпийски водач”.
Изпитите ще се полагат пред комисия, определена със заповед на министъра на туризма и с участието на представители на министерства, висши училища, браншови сдружения и др. Издържалите ще получават удостоверение за правоспособност и след вписването в регистъра ще им се издава идентификационна карта. Те ще са длъжни да я носят на видно място при упражняване на професията. Наредбата изрично посочва също кои лица не са планински водачи и в кои случаи министърът на туризма е длъжен да заличи вписания планински водач от регистъра. Със заличаването той ще губи своята правоспособност.
Наредбата е с отлагателно действие и ще влезе в сила в 6-месечен срок, считано от днес. Изключение се предвижда само за практикуващите тази дейност към момента на влизане в сила на наредбата, които са придобили степен на професионална квалификация по професията „Планински водач“ по реда на Закона за професионално образование и обучение. Те ще бъдат вписани в регистъра, въз основа само на заявление до министъра на туризма.
Целия текст на Наредбата за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на право¬способност за упражняване на професията „планински водач“ можете да откриете на
http://www.tourism.government.bg/…/naredba-za-obrazovanieto…