Пари от ЕС по проект за още една самоковска фирма

Днес между Местна инициативна група /МИГ/ „Самоков” бе подписан договор за финансиране по проект „Модернизиране на съществуваща фабрика за преработка на плодове и зеленчуци” на фирма „Василев и Тодоров” с търговското име „Компир”.
Поредният одобрен договор през МИГ Самоков ще се финансира по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка на селскостопански продукт“.

С подписания договор се предоставя безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в размер на 150 хил. лв.

Проектът е на обща стойност 300 хил. лв, като 50% от стойността е собствено финасиране. С осигуреното финансиране ще бъдат закупени машини с оглед модернизиране на съществуващата фабрика за плодове и зеленчуци. Валери Тодоров от „Компир“ коментира, че това е първото финансиране по европейска програма, което получават и чрез него ще механизират част от производството.