Пари за Общ устройствен план

Съветниците гласуваха докладна на кмета, свързана с осигуряване на собствено финансиране за изработване на проект на Общ устройствен план на община Самоков във връзка с осигуряване на собствено финансиране в изпълнение на Споразумение от 7.05.2016г., сключено с МРРБ.

Общински съвет промени позиция 114 от Поименния списък на обектите за строителство, основен ремонт и придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2019 г. „ОУП – Община Самоков”, като сумата от  32 727 се увеличи на 60 258, 88.

Докладната е във връзка с подписано споразумение между Общината и МРРБ за изработване на Общ устройствен план, за който е необходимо Общината да осигури собствени средства по договора с УРБИКА ЕООД.

Стойността на сключеното споразумение е 142 650лв. с ДДС. След провеждане на процедура по ЗОП стойността на сключения договор е 218 181лв. За да се финализира договорът е необходимо да бъдат осигурени средства от Общината в размер на 60 258лв. – уточняват от общинска администрация.