О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 08.07.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ № 65231.908.494 с площ 2961 кв.м. представляващ УПИ-парцел ХІ-за „обществено обслужване” в кв.287 /южно от магазин Билла/ гр.САМОКОВ 296 100 лв.
2. ПИ № 65231.908.493 с площ 2965 кв.м. представляващ УПИ-парцел ХІІ-за „обществено обслужване” в кв.287 /южно от магазин Билла/ гр.САМОКОВ 296 500 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 04.07.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 04.07.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на04.07.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51