О Б Щ И Н А   С А М О К О В

obshtina

 

О Б Я В Я В А:

На 16.11.2018 г./петък/ от 9,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общ. имот:

  1. Общ. помещение с площ 10,00 кв.м., находящо се сградата на Домашен социален патронаж и обществената трапезария-сграда с идентификатор 65231.905.434.2-„Сграда за обществена трапезария”-Самоков, цялата с площ 443,00 кв.м., на един етаж, актувана като частна общинска собственост с АОС № 13093/30.06.2014 г.

Предназначение на помещението: „Хранителна банка-за складиране и раздаване на хранителни продукти на нуждаещи се лица”.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 30,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 30,00 лв.

Стъпка за наддаване – 3,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 15.11.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 15.11.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 23.11.2018 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 22.11.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков