О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 13.07.2018 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот – терен с площ 1,00 м², представляващ част от общински ПИ № 65231.906.301, АОС № 7261/29.01.2008 г., находящ се в района на Общински пазар – Самоков с предназначение за разполагане на млекомат

Начална месечна наемна цена за обекта – 40,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 40,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 4,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 12.07.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 12.07.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 12.07.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 20.07.2018 г. при същите условия.