О Б Щ И Н А   С А М О К О В

obshtina

ПОКАНА за обществено обсъждане

Във връзка с подготовката на проектно предложение за кандидатстване на Община Самоков с комбинирано финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти, в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“, Инвестиционен приоритет: „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство“ Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”, на 20 ноември /сряда/ 2019 г. в гр. Самоков, ул. „Македония” № 34, сградата на община Самоков, зала на етаж 5 от 17:00 часа, ще се проведе обществено обсъждане на проектно предложение „Самоков – културен мост между вековете“.

Основната цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да подкрепи развитието на конкурентоспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по – равномерно разпределение на ползите от туризма.

Конкретните цели са:

  • да се развият конкурентоспособни недвижими културни ценности със „световно значение“ – вписани в списъка на културното наследство на ЮНЕСКО и „национално значение“, включително археологически резервати, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за културното наследство, независимо от пространствената им структура и териториален обхват, чрез превръщането им в туристически атракции, способни да привлекат значителен брой посетители
да се подкрепят недвижими културни ценности с категория „световно значение“ или „национално значение“, притежаващи значителен туристически потенциал