О Б Щ И Н А   С А М О К О В

obshtina

О Б Я В Я В А:

На 17.01.2020 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 990/22.06.2017 г.,  ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 0,738/34,688 ид.ч. от поземлен имот  15285.5.189, целият с площ 34,688 дка, пасище, АОС № 15 376/05.01.2017 г., находящ се в м. “Лакатица” в землището на с. Говедарци

Начална годишна наемна цена за обекта – 12,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 12,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 1,20 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 16.01.2020 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 16.01.2020 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 16.01.2020 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 24.01.2020 г. по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ.