Очаква се одобрение на проект за санитарно-охранителна зона „Бели Искър“

20181202_140634

От Басейнова дирекция „Дунавски район“ съобщават с писмо за изготвен проект за актуализиране на санитарно-охранителната зона на язовира. Става въпрос за „Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона около речно водохващане на река Бели Искър за подаване на вода в Рилски водопровод за нужди на питейно – битово водоснабвяване на София“. С данните в актуализирания проект заинтересованите може да се запознаят до 22-ри юни.

Инвеститор на проекта за санитарно охранителната зона е Софийска вода АД – София.

Съгласно изискванията на българското законодателство за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони проекътът е на разположение на занитересованите лица всеки работен ден от 10-12 часа в Общината на 4 етаж от 22.05. до 22.06о. Водовземането е рагламентирано с разрешително от МОСВ.

Язовир „Бели Искър“ има учредена санитарно охранителна зона със заповед от 2005г. на Басейнова дирекция.

Според запознати това решение е от голямо значение, защото ще пази от човешко присъствие и намеса в природата. Навсякъде, където има открити питейни водохващания от повърхностни води или от кладенци трябва да има такива зони. Еколози напомнят, че друго много важно място за изграждане на санитарно-охранителна зона е до водохващенето на Черни Искър при разклона за хижа „Вада“.