От селския кмет се изисква лакейство и да плаща от личната си заплата

За естеството на проблема 
Проблемът за финансовата автономия на кметствата в състава на съответните общини има своите политически, административни, социални, технически, а и чисто комунално – битови проекции. Централизацията на управлението на бюджетните средства, делегирано по силата на Закона за публичните финанси на общините и най-вече – на кметовете на общини, превръща огромната част от пряко избраните кметове на кметства в заложници на различни по характер социални, а и чисто междуличностни интереси, които се отразяват както върху тяхната дейност, така и върху качеството на живот на гражданите, които са ги избрали. Ето защо подетата инициатива от Национално сдружение на кметовете на малките населени места у нас за законодателни промени, с оглед постигането на някаква форма на финансова автономия на кметствата, е твърде навременна и нейното реализиране в каквато и да е степен би имало добре изразен положителен ефект за всички онези български граждани, които са избрали да живеят в хилядите села и градчета на нашата страна.

Досегашният опит красноречиво сочи, че ако има административни служители у нас, от които буквално да не зависи нищо, то това са кметовете на кметства. Макар и в повечето случаи пряко избирани и носещи своята отговорност пред гласоподавателите, както и имащи ясно регламентирани правомощия по силата на правното действие на Закона за местното самоуправление и местната администрация, обикновено кметовете на кметства не само са почти напълно игнорирани при вземането на решения от останалите институции на местната власт – кметове на общини, общински администрации, общински съвети – дори и когато те се отнасят до тяхното кметство, но и единственият ресурс, с който разполагат са личните им заплати – определена част от които периодично биват изразходвани за общественополезни дейности. Игнорирането се отнася и до иначе уж ясните дейности по планиране, организиране, изпълнение и контролиране на общинските бюджети съгласно изискванията на Закона за публичните финанси; и до участието им в процедури по възлагане на обществени поръчки, касаещи техните населени места; както и до възможностите за разработване и изпълнение на проекти по различните Европейски програми.  В крайна сметка практиката познава десетки, стотици случаи при които единствената гаранция да бъде направено нещо – каквото и да е то, в някое от така наречените „малки населени места”, е умението на кмета на това „малко населено място” да бъде сервилен, да угодничи, да лакейства, да се слага… на кмета на съответната община, било по партийна или „чисто” личностна линия. Както и обратното.

Възможните решения 
Безспорно повишаването на качеството на живота на българските граждани в малките населени места изисква децентрализация на управлението на публичните финанси. В тази насока са възможни различни административно-правни решения, свързани с делегиране на по-голяма или по-малка автономия на кметовете на кметства и кметските наместници.  Ø
Едно от най-радикалните, но навярно и най-ефективно решение, издържано напълно в духа на хилядолетните традиции на местното самоуправление в нашата страна, би могло да бъде свързано с промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация и съпровождащата го нормативна база с оглед предоставяне на пълноправен статут на юридическо лице на всяко кметство. По този начин освен със самостоятелен бюджет, кметството би могло да разполага с възможности за управление и на определена част от поземления ресурс в своите граници, с който понастоящем се разпореждат общините; и на горския фонд; и на полезните изкопаеми… Ø
Друга възможност е свързана с делегирането на правомощия на второстепенни разпоредители с бюджетни средства на кметствата в състава на съответните общини чрез промени в Закона за публичните финанси и съпровождащата го нормативна база. Така кметовете на кметства и кметските наместници биха могли да участват пълноценно в процеса на планиране, организиране, изпълнение и контролиране на общинския бюджет в онази негова част, която се отнася до техните кметства. Ø
Биха могли да бъдат дефинирани и редица други начини за изготвяне на  механизми, гарантиращи управлението на бюджетните средства от кметовете на кметства и кметските наместници в интерес на жителите на техните населени места, като например ясно регламентиране на бюджетите на всяко кметство в състава на съответната община; обединение на няколко малки населени места в състава на съответната община в повече или по-малко автономна бюджетна единица; или дори – завишен контрол от общинските съвети и останалите контролни институции по отношение на управлението на общинските бюджети…

Евентуалните трудности 
Наред с необходимостта от значителни законодателни промени, за които в настоящото 44-то Народно събрание едва ли има необходимата политическа воля и законотворчески капацитет, реализирането на идеята за бюджетна автономия на кметствата в състава на общините изисква редица други условия и ресурси:
– Образователно равнище и финансова култура на кметовете и кметските наместници – на фона на системата за подбор на кадри от всички политически партии и най-вече – за подбор на кадри в малките населени места, проблемът за справянето на кметовете на кметства и кметските наместници с евентуалните завишени правомощия по отношение на управлението на публични средства, е изключително важен. Ето защо е твърде необходимо превантивно разработване на задължителни нормативни изисквания към кандидатите за заемане на тези длъжности, както и създаване на модерна система за обучение на бъдещите кметове и на големи, и на марки населени места.
– Административен капацитет на общинските администрации – безспорно въвеждането на система за някаква форма на бюджетна автономия на кметствата в състава на съответните общини, би било свързано с необходимост от цялостно преструктуриране на финансовите отдели в общините – и като организационни структури; и като кадрови състави; и като технико-технологично обезпечаване на дейността. Колко от общинските администрации обаче са готови да се справят с това предизвикателство?
– Мотивация, образователна подготовка и морално-етични качества на общинските съветници – действащото българско законодателство предоставя относително широки правомощия на общинските съвети по отношение на управлението на общинските бюджети. Именно затова – за да бъде избегната порочната практика за превръщането на общинските съвети в придатък на общинската администрация, легитимиращи почти безкритично нейната дейност с вземаните решения, е необходимо и известно по-голямо или по-малко завишаване на изискванията на политическите партии към кандидатите за общински съветници.
– Ясни критерии за определяне на размера на бюджетите на кметства – евентуалното въвеждане на бюджетна автономия на кметствата би поставило с особена острота проблема за въвеждане на обективни и общовалидни показатели.
– Надеждна система за контрол на управлението на бюджетите на кметства – цялостната дейност на българските институции, които са упълномощени да осъществяват и финансов контрол по отношение на разходването на бюджетни средства, би била подложена на непредсказуеми нови предизвикателства при евентуалната бюджетна автономия на кметствата.

*******

Безспорно подобно на всяка социална реформа и създаването на работеща система за предоставяне на финансова автономия на кметствата в състава на съответните общини, е свързано с редица рискове. Предимствата за българското общество, които биха били свързани с осъществяването на подобна финансова децентрализация, заслужават подкрепа на всяка инициатива в тази насока.


Несъстоялият се протест в София на 10 ноември от кметовете на кметства и кметските наместници 

След близо месечна подготовка и дейно разгласяване по националните телевизии, като и по редица други медии, Националното сдружение на кметовете на малките населени места обяви организирането на протест на 10 ноември в София. Основните искания бяха свързани с регламентирането на финансова децентрализация на общинските бюджети още през 2019 бюджетна година, както и с гарантиране на промени в Изборния кодекс във връзка със Закона за административно-териториалното устройство на Република България с оглед отпадане на регламента в населените места под 350 души да бъдат назначавани кметски наместници по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация, вместо да бъдат избирани кметове на кметства.
Твърде изненадващо, в последния момент протестът беше отменен с мотива, че министър-председателят Бойко Борисов бил обещал да се срещне на 12 ноември с председателя на Националното сдружение на кметовете на малките населени места Румен Стоянов и с други кметове на малки населени места. В крайна сметка, след проведената среща беше разпратено съобщение, че е постигнато следното:
„1. „Общинските съвети с приемането на бюджета да приемат и финансовата рамка за всяко кметство.
2. Засилване контрола по изпълнение на решенията на общинския съвет от кмета  на общината и завишаване на санкциите при неизпълнение.
3. Участие на кмета на кметството при възлагане, контрол и приемане на обектите със втори подпис на територията на кметството.
4. Завишаване санкциите по ЗМСМА на кметовете на общини при неизпълнение на общинските бюджети.”
Очевидно е, че отново е налице добре познатият процес на „изхлузване от отговорност” както и, че едва ли ще има нещо различно от съществуващото по отношение на исканата финансовата децентрализация на общинските бюджети. Незнайно защо напълно е игнорирано и искането за отпадане на регламента в населените места под 350 души да бъдат назначавани кметски наместници, вместо да бъдат избирани кметове на кметства.  При всички случаи решаването на тези проблеми трябва да залегне в бъдещите управленски стратегии на национално-отговорните политически сили в нашата страна.

Георги Хаджийски – кмет на село Драгушиново, краевед

/Материалът е публикуван във в. „Сега“/