Отчет: колко решения са взели съветниците за полугодието

 

На сесията в четвъртък ще бъде докладван отчет за решенията на съветниците за периода юли 2018г. – януари 2019г. Отчетът е изготвен от Силвия Стойчева – председател на Общински съвет.

Проведени са седем редовни заседания. Едно от тях е свикано на основание чл.23,ал. 4 от Правилника за работа на ОбС. В отчета се припомня, че към Общински съвет в отчетния период са работили осем Постоянни комисии.

ПК по бюджет е имала шест заседания и 29 предложения за решения, правната комисия е имала също шест заседания и е предложила за приемане 126 решения, ПК по ТСУ е имала 7 заседания и 32 предложения за решения, ПК по здравеопазване – 6 заседания, 69 предложения, ПК по европейски проекти и социална политика  – 7 заседания и 28 предрожения за решния, пет заседания е имала ПК по образование с 13 предложения, ПК по възстановяване на земеделски земи – шест заседания и 28 предложения.

ПК за предотвратяване на конфликт на интереси не е заседавала.

За периода са приети 304 решения. Две са върнати за ново обсъждане от страна на областния управител.

Едно от взетите решения е внесено в Административен съд от областния управител. Става дума за решение 1668 по протокол 47 от 25.10.2018г. относно процедура по отреждане на терен по повод искане на Благовестка Томова от Сдружение на хотелиерите в Боровец и във връзка с постъпила молба от Туристическо дружество «Рилски турист» – Самоков. Образувано е съдебно производство.