Окончателно приемане на бюджета

Съветниците са готови с проектопредложенията си за предстоящата на 30-ти юни сесия. Постоянната комисия по финанси има предложение, което ще се гласува на зеседанието.

Решението е относно приемането на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета на община Самоков, както и на сметките за средства от Европейския съюз и общинския дълг. Приходите възлизат на 32 920 013лв. Постоянната комисия ще предложи да се утвърди окончателния годишен план на инвестиционната програма и окончателен разчет за инвестиционни разходи по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. Окончателният максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани по бюджета на общината са  13 389 676 лв. Окончателният максимален размер на новите ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети по бюджета на общината са в размер на 13 403 900 лв. Съветниците от Постоянната комисия предлагат на колегите си да се приеме отчета за изпълнение на бюджета на община Самоков за 2015г. в размер на 26 291 896 лв.