ОИЦ-София с онлайн информационна среща за представяне на трети работен проект на програма за развитие на регионите 2021-2027  

Snimka 1

На 29 януари 2021 г. (петък) от 10:00 ч. екипът на Областен информационен център София-град и София област (ОИЦ-София) ще проведе онлайн информационна среща на тема „Представяне на трети работен проект на Програма за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027“. В рамките на събитието експертите ще представят целите, общия бюджет и обхват на програмата, както и допустими мерки по отделните приоритети. Поканени за участие са всички заинтересовани страни, потенциални бенефициенти по Програмата.

Основната цел на политиката за регионално развитие в България е да създаде жизнени, икономически силни и устойчиви региони като отговор на неблагоприятните демографски тенденции и задълбочаване на между – и вътрешнорегионалните различия. През новия програмен период Програма за развитие на регионите е насочена към постигане на цел на политиката 5 „Европа, по-близо до гражданите“. Общият бюджет на Програмата е 6.8 млрд. лв. Идентифицирани са три приоритета, които ще бъдат финансирани. Два от тях са специфични: „Интегрирано градско развитие“ и „Интегрирано териториално развитие на регионите“. Приоритет 3 „Справедлив енергиен преход“ е нов за Програмата.

В съответствие с член 22 от проекта на Регламент за общоприложимите разпоредби (РОР), ПРР 2021-2027 ще се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие, включително интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), с цел постигане на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог между различни заинтересовани страни и подхода за интегрирано териториално развитие.

Интегрирано градско развитие: Ролята на Интегрираните териториални стратегии (ИТС) ще изпълняват плановете за интегрирано развитие на 10 градски общини. Общините ще са и отговорни за избора на операциите/ проекти, които ще бъдат финансирани. Ще се прилага принципа на партньорството между и в рамките на градските общини (включително с местни заинтересовани страни);

Интегрирано териториално развитие: Интегрираните териториални стратегии (ИТС) за развитие на регионите от ниво 2 ще играят важна роля за интегрираното регионално развитие. Регионалните съвети за развитие (РСР) ще функционират като териториални органи, отговорни за прилагането на стратегиите и за предварителния подбор на проекти и мерки, които да бъдат финансирани. В обхвата на приоритет 2 за интегрирано териториално развитие на регионите попадат 40 градски общини, в които има населени места над 15 000 жители.

Допустими бенефициенти по програмата ще бъдат: държавни органи, областни администрации и общински власти; представители на гражданското общество – неправителствени организации, организации на работодатели, синдикати, фондации; бизнес – представители на големи предприятия, представители на малки и средни предприятия и др.; научна общност – представители на университети, Българска академия на науката, Селскостопанска академия и др.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пресцентър на ОИЦ – София