ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН РАБОТНА СРЕЩА С МЕДИИТЕ

Snimka 1

На 11.01.2021 г. екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе онлайн работна среща с медиите, в рамките на която разяснени новите функции, които ще изпълняват служителите на мрежата от Областни информационни центрове, свързани с прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021-2027 г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Стана ясно каква ще е ролята на ОИЦ – София в Звеното за медиация и Звеното за публични консултации в рамките на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район.

Съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане през новия програмен период 2021-2027 г. мрежата от 27 Областни информационни центрове в България ще играят важна роля при провеждане на мерките за информация и комуникация, медиация и обществени консултации в рамките на Регионалните съвети за развитие (РСР) при запознаването на общността с интегрирания териториален подход за новия програмен период.

Регионалните съвети за развитие са териториалните органи на ниво региони за планиране, които се формират във всеки един от шестте региона за планиране и които през този програмен период ще се включат активно в процеса по селекция на проектите по ИТИ. Нов момент в структурата на регионалните съвети за развитие е включването на т.нар. експертен състав. Всеки регионален съвет за развитие ще бъде подкрепян от три експертни звена с определени функции – звено за медиации, звено за публични консултации и звено за предварителен подбор. Функциите и състава на всяко едно от звената са подробно разписани в Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, който влезе в сила през месец август 2020 г. Служителите на областните информационни центрове ще участват в две от звената към регионалните съвети за развитие, като служителите на ОИЦ – София са разпределени по двама в Звеното за медиации и Звеното за публични консултации.

Звеното за медиация е първото звено – то е ключово, защото има за задача да модерира, да подпомага заинтересованите страни и потенциалните бенефициенти на местно и на регионално ниво да намират най-подходящите партньори, най-подходящите идеи за развиване на проектни предложения, да подпомагат подготовката на концепциите със съвети, да дават информация и разяснения за възможностите за кандидатстване. На този най-ранен етап в подготовката на проекти Звеното за медиации има много важна функция – тъкмо когато потенциалните партньори започват да търсят възможности за общи проекти и различните начини за финансиране на своите идеи.

Друг важен момент в изпълнението на инструмента ИТИ са публичните консултации, за да може целият процес да бъде прозрачен и открит. Ето защо се предвижда всяка концепция, предложена за финансиране, да преминава през широко публично обсъждане, за да се види какви са мненията, коментарите, нагласите на местните заинтересовани страни, на местната общност. Едва при получаване на положителни мнения и подкрепа на концепцията, тя ще може да бъде одобрявана и финансирана. Изпълнението на този процес на публични консултации е поверено именно на Звената на публични консултации, в които участват и служители на ОИЦ. Основната задача на това звено, което ще действа към всеки регионален съвет за развитие, е по абсолютно безпристрастен начин, който гарантира равнопоставеност на всички подадени концепции за ИТИ да организира и проведе обществени обсъждания в съответния регион. Тези обществени обсъждания могат да бъдат както традиционни присъствени събирания, така и иновативни онлайн форми чрез анкети, презентации, видеоклипове и други.

В момента в тази връзка се разработва и онлайн информационна платформа за обществени консултации, която ще е свързана с ИСУН2020. Там ще се публикува цялата информация за инструмента ИТИ, за всички проекти и концепции, които са подадени за обсъждане. От друга страна, чрез тази платформа ще става и публичната подкрепа за проектите и концепциите. Ще бъдат публикувани различни анкети, в които всеки заинтересован ще може да дава мнение, становище и така да се прецени дали дадена концепция събира достатъчно широка подкрепа.

Другата тема, представена по време на работната среща на ОИЦ – София с медиите беше свързана с актуална информация по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ във връзка със стартиралата преоценка на 3 354 проектни предложения. Всички кандидати, които имат право отново да подадат документите, попълнени некоректно при първото кандидатстване, могат да се обръщат към експертите на ОИЦ за технически насоки и информация.

Мадлен Георгиева 

Експерт „Информационно обслужване и услуги“ 

Областен информационен център – София