ОИЦ-София представи втори работен проект на програма „околна среда“ 2021-2027

Snimka 1

Екипът на Областен информационен център София-град и София област (ОИЦ-София) представи на онлайн информационна среща втори работен проект на програма „Околна среда“ 2021-2027.

Програма „Околна среда“ 2021-2027 е ориентирана към постигането на цел на политиката (ЦП) 2 „По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска“. Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ). Програмата обхваща пет приоритета: „Води“, „Отпадъци“, „Биоразнообразие“, „Риск и изменение на климата“ и „Въздух“. Бюджетът е в размер на приблизително 4,5 млрд. лв. за петте приоритета. За сравнение, бюджетът по ОПОС 2014-2020 г. е близо 3,463 млрд. лв. Разполагаемият ресурс в сектора ще се увеличи с над 25% за периода 2021-2027г.

В областта на политиките по околна среда основно място заема интегрираното управление на водите, насочено към опазване и подобряване състоянието на водите и постигане и поддържане на добро количествено, химично и екологично състояние на водните тела в България и на околната среда в морските води. Устойчивото използване и управление на ресурсите е условие за трансформирането на икономиката от линейна в кръгова, което ще доведе и до намаляване на ресурсната и енергийна интензивност. Ще бъдат подкрепени мерки за „затваряне на кръга“ на жизнения цикъл на продуктите — от производството и потреблението до управлението на отпадъците. Ще продължат мерките за опазване, поддържане и възстановяване на екосистемите и присъщото им биологичното разнообразие. През периода 2014-2020 г. средствата по ЕСИФ в сектора са насочени изцяло към мрежата Натура 2000. Предвид генерираната забава при въвеждане на управленския подход, усилията за осигуряване на ефективно управление на защитените зони е необходимо да продължат и през 2021-2027. Акцент на интервенциите ще остане и управлението на риска от бедствия. Планира се през 2021-2027 да се надгради постигнатото, като продължи изпълнението на мерки за превенция, защита и реагиране при наводнения, в т.ч. изграждане на зелена инфраструктура в комбинация със сива такава, където е приложимо. Ще продължат действията в посока изпълнение на инфраструктурни мерки, допринасящи за управление на рисковете от процеси, свързани с движение на земни маси (свлачищни, срутищни, ерозионни, абразионни). Планира се подкрепа за мерки, свързани с адресиране на рисковете от засушавания, горски пожари и земетресения. По отношение на замърсяването на въздуха фокусът ще е върху замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ 10) като ще се адресира с мерки, насочени към двата основни източника на замърсяване – битовото отопление и транспорта.

Принос към тази политика ще имат и осъществяваните на базата на интегрирани териториални стратегии за развитие в рамките на интегрирания териториален подход инвестиции по всички приоритети на Програмата.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.