ОИК ще отговаря за жалбите в изборния ден

izbori

ЦИК подготви методически указания за изборите, касаещи правата и задълженията на Общинската избирателна комисия.

В изборния ден общинската избирателна комисия (ОИК) следи за изпълнението на Изборния кодекс (ИК) и упражнява контрол върху дейността на секционните избирателни комисии на територията на изборния район – от 7,00 ч. (от 5,00 ч. за ОИК, които контролират секции, определени с решение на ЦИК по реда на чл. 229, ал. 6 от ИК за гласуване от 5,00 ч.) до приключването на гласуването.

В изборния ден ОИК следи за осигуряването на условия за гласуване на лицата с увредено зрение или със затруднения в придвижването и упражнява контрол върху дейността на СИК/ПСИК. Общинската избирателна комисия разглежда жалбите против решения и действия на СИК/ПСИК и сигналите, извършва проверка на място и се произнася по тях незабавно с решение до един час от постъпването им, но не по-късно от края на изборния ден. Решенията на ОИК се обявяват незабавно по реда на чл. 87, ал. 2 ИК. Вписването на жалбите и сигналите в публичния регистър на ОИК се извършва при постъпването им. Взетото решение се вписва незабавно след постановяването му в публичния регистър на жалбите. Общинската избирателна комисия следи за спазване на правилата на предизборната кампания и да не се извършва предизборна агитация в деня за размисъл и в изборния ден. Общинската избирателна комисия осъществява контрол за изпълнение на задълженията от общинската администрация и отговорника на ИП по формирането и оборудването на ИП. Общинската избирателна комисия изпраща на ЦИК междинни резултати, включително и сканираните до момента протоколи на СИК/ПСИК за публикуване на интернет страницата на ОИК. Публикуването на данните и сканираните протоколи става не по-късно от 48 часа от края на изборния ден. Общинската избирателна комисия в изборния ден периодично по график изпраща на ЦИК по указан от нея начин информация за активността на избирателите в съответната община в изборите за общински съветници и за кметове. Информацията се събира от определено със заповед на кмета на общината лице за секционните избирателни комисии на територията на общината/района, обобщава се за общината/района и се изпраща в ОИК за обобщаване за изборния район на ОИК, след което се изпраща в определените по графика часове в ЦИК.

При подреждането на документите за ЦИК след изборния ден към протокола на ОИК се прилагат протоколите и решенията на СИК/ПСИК, както и решенията на ОИК по сигналите и жалбите, постъпили в деня на вота.