ОИК Самоков взе първите си решения

izbori

ОИК – Самоков взе първите си решения, свързани с изборите на 27-ми октомври. Заседанията на Общинска избирателна комисия  Самоков ще се свикват от нейния председател Елена Милушева или по искане на най-малко една трета от членовете й. При отсъствие на председателя, заседанията на ОИК Самоков ще се свикват от заместник-председателя. Заседанията ще се провеждат в Общината, ет.2, стая 229.

Заседанията на Общинска избирателна комисия Самоков се ръководят от председателя, а в негово отсъствие от заместник-председателя и ще са законни, когато присъстват повече от половината от членовете й.

Решенията на ОИК може да се обжалват в тридневен срок от обявяването им пред ЦИК, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението на ОИК, потвърдено с решение на ЦИК, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – София област. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд. Гласуването ще е явно, ще се гласува „за” и „против”. Не се допуска гласуване „въздържал се”. Решенията на комисията ще се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието

На заседанията на комисията могат да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции или инициативни комитети, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.

Работното време на Общинска избирателна комисия Самоков е от 09:00 часа до 17:00 часа.

За обезпечаване на нормалната дейност на комисията и създаване на възможност за упражняване на правата на участващите в изборите субекти, в часовете от 09:00 часа до 17:00 часа, Общинска избирателна комисия Самоков ще организира дежурства на членовете си. Дежурствата се провеждат от поне двама членове на комисията, предложени от различни партии и коалиции.

 

ОИК – Самоков определи специалист – експерт за подпомагане дейността на ОИК Самоков – Емилия Михайлова Константинова. Тя ще протоколира заседанията на ОИК, ще изготвя приетите решения от комисията, ще указва методическо и практическо ръководство на техническите сътрудници, ще оказва съдействие на ОИК във връзка с обработката на документи и т.н.