Обявеният прием в СОУ “Отец Паисий” – отзвук на тендециите в средното образование

През тези дни във фокуса на вниманието е СОУ “Отец Паисий”. Не само заради множеството изяви на учениците и учителите им. Доста бързо из Самоков се разпространи информацията, че училището ще има нови паралки. Самоковци са известни с първоначалната си реакция, която в доста случаи прилича на нещо като първосигнално отстрелване, без много-много замисляне. Веднага се появиха негативни коментари и наред с адмирациите, се чуха мнения на разтревожени специалисти и прочие. За информация от извора, се обърнахме към директора на СОУ “Отец Паисий”.

 

-Г-жо Минкова, бихте ли дали информация за новия прием?

– Обявеният прием в  СОУ „Отец Паисий” – град Самоков  за I-ви клас е отзвук на тенденцията в България в средните общообразователни училища да се обучават ученици в начален етап. В чл. 28 на новия Закон за предучилищното и училищното образование е определно правото на институцииите в системата на образованието да „осъществяват своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове”.  Ето защо приемът в първи клас в СОУ „Отец Паисий” – град Самоков е израз на съвременната образователна политика в центъра, на която са потребностите и интересите на ученика.

Добавянето на  паралелки за I-ви клас в СОУ „Отец Паисий”  с прилагане на иновативни методики на обучение  по никакъв начин не може да доведе до формиране на маломерни паралелки в V клас, където приемът се осъществява независимо от броя на паралелките в начален етап на образование в града.

Приемът в I-ви клас не е бил и не е обект  на предварителни „договорки”, а  зависи единствено от правото на родителя, застъпено в чл. 12 от новия закон „по негов избор” и „съобразно своите предпочитания” да упражни правото на образование на детето си. Не случайно в чл. 142 на новия закон този прием е наречен „училищен план-прием”. В СОУ„Отец Паисий” той е съгласуван с Регионалния инспекторат по образованието за София – регион.

СОУ„Отец Паисий” никъде не твърди, че осъществява профилирано обучение в I-ви клас, а разширена подготовка в начален етап, каквато разпореждат чл. 74 и чл. 82 от Закона за предучилищното и училищното образование. Важно е да се отбележи, че наред с другите компетентности, които се предвижда да се развиват в училище са заложени развитието на „ключови компетентности”, като: „умения за общуване на чужди езици” и „дигитална компетентност”, каквито СОУ „Отец Паисий” предвижда да развива в новите първокласници. Обучението по математика и по останалите учебни предмети в първи клас ще бъде с активно прилагане на компютърни технологии и информационни продукти, утвърдени от МОН.

Интересът на СОУ „Отец Паисий” като средно училище от съвременен тип е да допринася за общото положително развитие в системата и да откликва на новите образователни потребности на съвременния ученик.

Училището заявява готовност да изпълнява разпоредбите на бъдещата общинска стратегия за образованието, когато тя стане факт, и да участва в евентуална предстояща оптимизация на училищната мрежа. В СОУ „Отец Паисий” спазваме определения от Общината срок за прием на документи на кандидат-първокласници, който продължава до 15.02.2016 г., за да можем навреме с влизане в сила на новия закон за образованието от 01.08. 2016 г. да приложим новите учебни програми за първи и пети клас.

-Каква е целта Ви?

-Целата ми като директор на СОУ „Отец Паисий”  град Самоков, обявявайки прием на ученици за първи клас е да осигуря възможно най-добрите условия за учниците, въвеждайки иновативни методики за обучение, преподавани от едни от най-добрите специалисти в областа на началното образование. Въпреки проявения голям интерес от страна на родителите на кандидат – първокласници с цел оптимално да се ограничи противопоставянето ни с останалите училища в община Самоков, обявили прием за първи клас в  СОУ „Отец Паисий”  град Самоков приемът за предстоящата учебна 2016/2017 година ще се осъществи в една паралелка, а не както беше първоначално обявено в две. Такова предложение бе изказано от г-н Зашкев по време на моето изслушване на 01.02.2016 г. в комисията по образование, младежки дейности и спорт към Общински съвет гр. Самоков, а съответният експерт – Ж. Костова изрази мнение, че прием в една паралелка би бил по – приемлив за всички страни. Поради това приемът ще се осъществи в една паралелка, в която ще се осъществява и разширена подготовка, както по информационни технологии, така и по английски език.

 

Както е известно, СОУ „Отец Паисий” е едно от утвърдилите се във времето учебни заведения в Самоков. Училището е претърпяло различни преобразувания през годините, които са   осъществили необходимата приемственост между образователните традиции и съвременните изисквания към обучението на българските ученици. В последния си вид е от 2003 г. Училището е средищно, като разполага с училищен автобус.

В училището наред с общообразователните предмети разширено се изучават най-новите тенденции в информационните технологии, а в интензивното обучение по английски език се ползват доказалите своята ефективност методи на международната фондация „Заедно в час.” В него работят висококвалифицирани учители с дългогодишен педагогически стаж, които предават натрупания опит на своите млади, амбициозни  и мотивирани колеги, а най-красноречивият резултат от тяхната дейност са овладяваните знания, умения и компетентности от учениците, които израстват като добри студенти в различни университети в България и чужбина, както и като пълноценни граждани.

СОУ „Отец Паисий” участва в разработването и реализирането на редица проекти, финансирани от МОН, от структурни фондове на ЕС и от други донорски институции. От 2012 г. в училище е въведен музикален звънец, който се използва и като радио през междучасията. Утвърдената редколегия подбира разнообразна музика за доброто настроение и информираност на учениците. Във фоайетата на училището има изградени тематични, актуални табла за различни празници и чествания

Училището е оборудвано със съвременна материална база, където успешно се развива учебна, спортна и културна дейност. А успехите в тези направления, които дават заслужено основание за гордост, утвърждават и повишават авторитета на училището

Историческата справка сочи, че с Решние  № 9 от  28.08.1970г. на МНП и ЦС на БСТС се създава Средно спортно училище по ски (ССУ )  „Георги Димитров’’- гр.Самоков. С писмо на ОбК на БКП на ОбНС на 27.04.1981г. се предоставят общежития на ССУ по ски „Георги Димитров’’- гр.Самоков. Със Заповед № РД 14-16 от 16.08.1991г. на основание Постановление № 143/23.07.1991г.(обнародвано в ДВ бр.64/06.08.1991г. и в сила от 31.08.1991г.) се закрива ССУ по ски „Георги Димитров’’ и ОУ „Борис Хаджисотиров” гр. Самоков. Открива се СОУ със спортен профил „ Отец Паисий”- гр.Самоков – с общежитие. Дейностите по обучението на ученици  от ОУ „Борис Хаджисотиров”-  гр. Самоков се прехвърлят в СОУ със спортен профил „Отец Паисий”- гр.Самоков (от 01.09.1991г. се открива НУ„Борис Хаджисотиров” гр. Самоков. По-късно СОУ „ Отец Паисий” с общежитие се преобразува в СОУ„ Отец Паисий”- гр.Самоков – без общежитие, а общежитието се отделя като самостоятелно звено към Община Самоков. С друга заповед на МОН училището и ученическото общежитие се преобразуват в  СОУ„ Отец Паисий”с общежитие- гр.Самоков . През 2003г.  СОУ„ Отец Паисий”с общежитие- гр.Самоков се преобразува в СОУ„ Отец Паисий”- гр.Самоков (спортните паралелки се пренасочват в новооткритото Спортно училище”Никола Велчев” със Заповед  № РД-14-53).