Обява

На 07.03.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане”гр.САМОКОВ 35 лв./кв.м.
2. ПИ № 65231.912.545 с площ- 728 кв.м.-п-л V-за „жилищно строителство” кв.180А гр.САМОКОВ 43 680 лв.
3. УПИ-парцел Х с площ от 568 кв.м., ведно със сграда в кв.50 с.Райово 14 567,70 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 29.02.2016г. Депозит са участие в търга се внася до 29.02.2016 г. Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на29.02.2016г.                                                  За справки: тел.0722/6-69-51