Обява

cropped-wallpaper-1266599

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 13.10.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 09.10.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 09.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 09.10.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51