Обява

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за заемане на длъжността Юрисконсулт в Дирекция „АПИО”.

Изисквания към кандидатите:

Завършено висше образование специалност „Право”, придобито удостоверение за юридическа правоспособност

Необходими документи, място и срок за подаването им:

  1. Заявление за участие /в свободен текст/;
  2. Документи за образователен ценз;
  3. Професионална автобиография

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков в срок до 17.00 ч. на 25.09.2017 г.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Комисия от специалисти, определена от  Кмета на Община Самоков ще проведе събеседване с одобрените по документи, кандидати за заемането на длъжността.

Предимство ще имат кандидатите с опит.

 За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО” тел. 0722/66630/130